From "Ha-Ir," a Tel Aviv local paper. Summer of 2001.


םירועישה לכ תא ןיכהל יתרמג


סינכמ לחהש ,טנרטניא רתא רהס ינק םיקה םינש שמח ינפל
םיטסינוכית :ןויערה .זאמ קספ אלו דימ טעמכ ףסכ
.תודובעו תיב ירועיש וב ףילחהל םינמזומ םיטנדוטסו
השק דובעל ברסמ דסיימה :דוסה

:הנומתב ,ןמצרק יקימ :םוליצ ,ןושמש ידג
םישנא לש דחא זוחא ילוא שי" .רהס ינק
ףאו ,הירוטסיהב םשרייש והשמ תושעל םיצורש
"הרומ אל אוה םהמ דחא
םע םימזי ,תררחוסמ ךא הרוב תונותיע ,עצב יבאת םיעיקשמ ?אל ,םוק טודהמ רבכ סאמנ
הז ...ובשנש םימימת ,אבאמ רתוי םיחיוורמש אבצ ירחא םידלי ,םייניעב ללרוטמ טהל
דעו רדנייפתאפמ ,זופת דעו הטסיו הטלאמ ,דיה תא וחינת אלש הפיא ,רופיס ותוא
סופדה תאצמה זאמ רתויב ינכפהמה םוידמהש בוצע המכ .Ynet דעו ןולסמ ,פוטסנונ
סנארט לש הזמ רתוי יטיא בצקל ,םיעצפ קוקילל וישכע ןודנ (היזיוולטב םש טקש)
סיסב לע תורזחוממ ,תובוצע תובתכ דועלו היינש ינפל ךא עדי ק"דסאנהש תונוחצנה
,תררחוסמ ךא הרוב תונותיע ,עצב יבאת םיעיקשמ לע - בוש - ורפסיש ,יונפ םוקמ
םימימת ,אבאמ רתוי םיחיוורמש אבצ ירחא םידלי ,םייניעב ללרוטמ טהל םע םימזי
.ובשנש
,םיעיקשמ - םיכרצמה לכ תא וב שיש תורמל ,רהס ינק לש טנרטניאה רתא רופיס
רופיס רתוי אוה .רופיס ותוא אל אוה - םימימת םידלי ץוצמקו םימזי ,תונותיע
טרבור לש וירוביגמ דחא ,במאל דיוויד ומכ .לדבה שי .םוק טוד רופיסמ טנרטניא
לש הזכרמב .לשכיהל ידכמ לצע טושפ היה רהס ,וילע ץרענה רפוסה ,ןילנייה
ךרטצאש ילבמ ףסכ חיוורהל" .טושפ ןורקיע דמע ולש תינכפהמה תיקסעה היצפסנוקה
,רקובב יצחו רשע ינפל םוקל בהוא אל ינא" .טרפמ אוה ",בהוא אל ינאש םירבד תושעל
תייפוסוליפל ףיסונ ".םיל םוי הז זא ,םיל םוי םויהש טילחמ ינא םאש בהוא ינאו
תיב" ,SchoolSucks.com) סקאסלוקס ,רהס לש רתאהש הדבועה תא וזה האירבה םייחה
תוח"ודה לש אלו ,תשרה לש יפואלו בצקל םאתהב להונמו הנבנ ,("חירסמ רפסה
.יסאלק םוק טוד רופיס אל הז המל ןיבהל ליחתהל רשפאו ,והשלכ דיגאת לש םיינועברה
.החלצה רופיס הז ,םיניבמ םתא
עירכמה ןבור ,הטיסרבינואלו רפסה תיבל תודובע יפלא המכ לש רגאמ אוה סקאסלוקס
.םישלוגה םידירומו םילעמ ןתואש ,תקפסמ יתלבל תעזעזמ ןיב הענש תוכיאב ,תילגנאב
ודירוהש תא ץפשל ,ןבומכ ,םילוכי ,םיאקירמא 'גלוקו ןוכית ידימלת םבור ,הלא
,אשונב םיקסועה םיברה םירתאה ןיבמ .םבשחמ ירפ ויה וליאכ תודובעה תא שיגהלו
תויהל ךפהו ,1996 ץיק זאמ םייק אוה .רתויב הפצנה םגו רוכבה םג אוה סקאסלוקס
תונהיל םירטוזה ויפתוש ינשלו רהסל םירשפאמש םימוכסב ,הנש התוא ףוסמ יחוור
םא ,םויב תועש המכמ רתוי אל הב עיקשמ ומצע רהסש ,הנטק תשר תטסאב וז .םייחהמ
.ףוחב תבשל קשח ול ןיא
לשורמ בוציעה ."ער יושע" רתאה ,םוק טודה יעדמל תרכומה ,תיעוצקמ הניחב לכמ
םירושיקה תכרעמו ,זילסה ירתא בטימבכ ,הארתא אלל תוצפוק תומוסרפה ,רעוכמו
,תאז לכבו .םימסרפמה תוינפהו םירנאבה ירוחאמ בטיה תיווסומ ,תינויגה אל תימינפה
שי .תשרל ןנכות יכ רקיעב .העובה ץופינ תא דרש סקאסלוקס ,הדבוע .םיבוטהמ אוה
,ינרתח אוה :הבלח לטרופ לכל קינעהל וסינ תימדתהו גותימה יחמומש המ לכ תא רתאב
ותוא םיקוושמ ויביוא ,הליהק שבגמ אוה ,דבל םיעיגמו שורג םילוע אל ובש םינכתה
לכמ טנרטניאב "ןכות" רתוי אוה .רחא םוידמב םייקתהל היה לוכי אל אוהו דעיה להקל
ץורע לכמ תשרב שלוגה לש תיעבטהו תפטושה המירזהמ קלח רתוי ,Ynet-ב םסרפתיש רמאמ
,שמח סינכמ ,תורפס עברא הלוע" :רהס ?המכ .יחוור ,רומאכ ,אוהו ,!הלאווב
".2005-ב ,הווקמ ינא ,בוט האריי רתאה .הטושפ החסונ .םירלודב

זיטסקיסהמ ףסכ

ירחאו ,ל"הצ רבודב תריש ,1989-ב דבל ץראל הלע ,רוקמב ימאימ בוט דלי ,29 ,רהס
לש ןיינעה לע קר תוססובמש ,םכלש תורדגהה יפל ,ןכ" .לאיראב רוגל רבע תורישה
דלוס ינא ,םלוכ ומכ לבא" .רמוא אוה ",ינמי םעפ יתייה ,םיחטשב תבשל
סקאסלוקס הז ללגב .אלכב בקרנ דראלופ ןתנו'גש ןמזב םירבדמ קרש ,םיאקיטילופמ
תויהלו םזילטיפק םה ילש םילאידיאה םויה .ונלש תרשה לע ולש ימשרה רתאה תא חראמ
".לוכי ינאש Mellow יכה
עגרהמ תונהיל ,טאהל" ושוריפו תוקד המכ ידמ וילע רזוח רהסש יוטיב אוה "Mellow"
?אל ,ףידע הככ .זיטסקיסב ומכ .ןמזה לכ יניצו ללמוא תויהלו ךושמלו ףוחדל םוקמב
רוציל ךירצ יתייה .תוניבמוק יליבשב תושעל לכויש דחא ףא היה אל ,ןאכל יתאבשכ
הז םילארשיל םגש הארנכ .םיוסמ לולסמב תכלל ךממ םיפצמ תירבה תוצראב .ימצעל ןתוא
ימ תויהל לוכי ינאו ,ןאכ אל ילש אמאו אבא ,שדח הלוע ינא .אל יליבשב לבא ,הככ
תא בהוא דואמ ינאו ,ילש קסעהמ םייקתמ ינא ,םייתימא ןאכ ילש םייחה .הצור ינאש
".ביבא לת לש ףוחה
הברה - םיאקירמא םירבח םע תוביסמב רהס ריבעה ןורמושב וימיב יאנפה תועש רקיע תא
תוליעפו ואידיווב גנו'צו 'ץי'צ םילוטסמה םיאקימוקה דמצ לש םיטרס ,רזייוודאב
םימדומב רהס שמתשה ,םילארשי תואמ המכמ רתוי אל ומכ .תיביסנטניא ןיילנוא
וילאש בשחמ ,ינורטקלא תועדומ חול) םיסא.יב.יבל רשקתהל ידכ זא לש םייטיאה
ידמ ונכדועש ,םימורופב תועדוה םיפילחמו םיצבק םיכשומה ,םירחא םיבשחמ םירשקתמ
תואמ המכ םע ,"טסיל קור" םשב הצופת תמישר םיקה רהס .(תומוד תוכרעמ ןיב הליל
םיריש לש הרטיגל םידרוקאב םיסא.יב.יבה ךרד הז תא הז ןכדעל וגאדש ,םייונמ
םטע ירפ רפס יתבל תודובע וחלשנ ,"SOS" ,םימי םתואב תרחא הצופת תמישרב .םיעודי
ןויער איה תשרה תועצמאב תיב ירועיש תקתעהש האר רהס .הננער דע דרעמ םידימלת לש
.רתוי רחואמ םינש המכ תירחסמ ותוא שמימ אוהו דבועש
.ןדריב רבח םע לייטל עסנו יאקירמאה ונוכרד תא רהס לצינ ,ומדקתה םולשל םיעגמהשכ
רחאל ,1995 יאמב .תירבעב אציש ןדריל ןושארה םילויטה ךירדמב דעית ויתויווח תא
www-הו טנרטניאה לוק .ימאימל רוזחל טילחה ,תירבעה הטיסרבינואה לש הניכמב הנש
אוה והשמ דומללמ ץוחש רורב היה רהסלו ,(לארשיב שממ אל דוע) םלועב דהדה רבכ
,הדירולפ לש תימואלניבה הטיסרבינואב תואנותיע דומלל ליחתה אוה .הב בלתשהל בייח
המ בשחו ISDN תועצמאב תשרל השיג יתוריש הקפיסש ,הנטק הרבח םירבח ינש םע חתפ
.הזה טנרטניאב תושעל רשפא דוע
?סקאסלוקס לש ןויערה הלע ךיא
אל ינאש יתנבה ,הלש םירבחה םע ונבבותסהשכ .תילגנאל ילש הצרמה םע תאצל יתלחתה"
תואנדסל וכלה םה ותוא םסרפלו רפס בותכל םוקמב .עצוממה הרומה תא ךירעמ שממ
לע הבשחמה .היציבמא ילב םישנא .וחילצה אל םלועמש םירפוס ידי לע וחנוהש ,הביתכ
אל אוה סקאסלוקס .דנסנואט טיפ לש טילקת יתעמששכ ,דחא הליל יל האב סקאסלוקס
לש אלא ,תילארשיה תוברתה לש אלו ,הב יתלדגש םינומשה תונש תוברת לש האצות
תושעל םיצורש םישנא לש דחא זוחא ילוא שי .זיטסקיסה לש ,הב לודגל יתיצרש תוברתה
הרבחב םיינוניב יכה םישנאה .הרומ אל אוה םהמ דחא ףאו ,הירוטסיהב םשרייש והשמ
."קיפסמ םימלשמ אל יכ ,אבה רודה לע םיארחאש ולא םה
- םייאקירמאה תרושקתה ילכב שער לש גוס ררועו 1996 ץיקב תשרל הלע סקאסלוקס
קרוי וינ" ,"טסופ ןוטגנישוו" ,"קיווזוינ" ,"לפיפ" ,"םייט" דעו יס.יב.ןא תושדחמ
,ךוניחה תכרעמ וקפיס רתאל רוביצה יסחי תא .םינטק הדש ינותיע תורשע המכו "סמייט
רפסה תיבב שנעומ יאקירמא רענש םעפ לכב" .רהס לש הפצוחהו םיאתשמה תרושקתה ילכ
ינאו ןנולתהל תונותיעל םירשקתמ םירומה ,רתאהמ חקלש הדובעב שמתשה אוהש ללגב
םיכירצ םירומהש ,םיאנותיעל רמוא ינא זאו" ,ריבסמ אוה ",תפסונ הפישח לבקמ
חטבש רתא ךותמ הדובע שיגמש ימ .םיערה םיערזה תא ףושחל םהל רזוע ינאש יל תודוהל
ידי לע םוסח רתאהש הדבועה םג .שפיט אוה ,ולש םירומהמ תורהזא וילע עמש אוה
האג ינא ?המ עדוי התא .רוביצה יסחיב יל תרזוע לורטפרבייס ומכ חוקיפה תונכות
.םיצרמהו םירומה תא ריעה הז .תיאקירמאה ךוניחה תכרעמ לע סקאסלוקסל היהש טקפאב
בושחל שממ םיכירצ םה וישכע .הנש םישולש רבכ המישמ התוא םידימלתל תתל םע ונרמג
".םידמלמ םהשכ

ןשע םילעמ גנו'צו 'ץי'צ

אוה טנרטניאה ,להנתהל ךישמה קסעה .לארשיל רהס רזח ,1998-ב ,ךכ רחא יצחו הנש
רובע זא ותוא יתנייאר .ןג תמרב האנ הרידב םקמתה רהסו ,עודיכ תימואלניב תשר
,הלודג היזיוולט ,ואירטס תכרעמ םע הבישי תניפ טעמל ,הקיר טעמכ הרידב ,!הלאוו
.םישישה תונשמ רקיעב ,הקיזומ לש םיקסיד תואמ המכו רבגמ םע רטסאקוטרטס רדנפ
,תיטוחלא תדלקמ םע ,ןולסב הפקה ןחלוש זכרמב חנוהש ,תפומל דיוצמ ,ןבומכ ,בשחמו
שולגלו "ימוט" תא םיפלא תרשעה םעפב עומשל ,טקשב הפסה לע ןעשיהל רהסל רשפיאש המ
רבכ השבוג "טילחאש המ הז םא םי םוי הז םויה" תייגלואידיא .ץמאתהל ילב טנרטניאב
.זא
םג ,סקאסלוקס .ןאכל םג ועיגה העובה תוחפנתה ידהו ,םקמתהל שממ קיפסה אל דוע אוה
םדקמ םע םיילארשי םירתא ויה .יסקס דואמ רתא אוה ,הזכ הארנ שממ אל אוה םא
ראוד תובית ףלא 30 רתאב שי .השוע אוהש המל וברקתה אלש עקשומ ןוהו ןיוואד
ראודה תבותכל ודגנתי םילארשי וא םיאקירמא רעונ ינב הברה אל) תוליעפ
,םיעובק םימסרפמ 15-ו שדוחב םינוש םישלוג ףלא 250 לעמ ,(meschoolsucks.com
תודובעו תיב ירועיש - קפסמ רהסש וזל המוד הרוחס םולשתב תוקפסמה תורבח רקיעב
רעונ ילטרופ םג רתאב ומסרפ רבעב .בוט ןויצ ואיבי םגש הלאכ לבא ,הטיסרבינואל
תוכרע ורכמש םירתא המכו וניזק יתב ,(םייתניב ,ןבומכ ,ורגסנש) םייאקירמא
ימוט ידי לע לעפוה וללה םירתאהמ דחא .םימס יוליגל תוקידבב תומרל תועייסמה
הלודג הנומת לביק רהסו ,םירבחל החנה לביק גנו'צ .גנו'צו 'ץי'צ דמצהמ ,גנו'צ
ןיב לש הבוגת יזוחאמ ,רהס תנעטל ,םינהנ רתאב םימסרפמה .וירוענ לילא לש המותחו
בשחנ הקלקה זוחא יצח םויה גישמש ימוסרפ רנאב ,האוושה םשל .םיזוחא העבשל השימח
.לבלבמ ךלש שמתשמה קשממשכ הז הככ .רכמ ברל
םינופלטו םיינייתפ םיליימ-יא םע רהס ביבס שוחרל וליחתה ןוכיס ןוהה ירברבג
Dude-כ תיקסע ומצע רידגהש ,רהס .תינוכית םיה ומוי תרגש לע סימעהלו םיששחלמ
םיזוחא .ףיכב ?טנרטניאה לע רבדלו הנושאר השיגפ .תונותשע דביא אל ,Business
.עיצהל לוממ המש אוהל שי המ םדוק עומשל ןת ,הא ?םיאנת וליאב ?רתאב
קיחצה .רהמ חיוורהל וצרש םיעיקשמ םהל ויה .וחילצה אל הלאה םירתאהש אלפ ןיא"
ונחנאש יל רמא הזיגמ טסילנא .חוור ךירצש תובינעלו תופילחל יתרמאש הז ינאש יתוא
םה יכ ,סקאס יפלכ תונצחשב דואמ וגהנתה םה .קושה לש בצקה ליבשב ידמ טאל םיכלוה
בוש איצמהל רהמ וצרש ולאה תורבחה לכ ,עדוי התא ,לבא .םירלוד ינוילימ לע םיטלוש
ןונכתב ונראשנש חמש ינאש חטב וישכע .הביבסב ןהמ הברה האור אל ינא ,תשרה תא
.לודגלו ןטקב ליחתהל - ירוקמה
קסע ריכמ אל ינא .עצב יבאת םיעיקשמל שאונ םזי ןיב שגפממ תודלונ תועורג תואקסע"
ירחא ףדרמה ,עדוי התאו .רבמבונב רמגנ םיעיקשמה לש ןורחאה בוביסה .הזמ אציש בוט
לש םיממעשמ לסקאו דרוו יכמסמ ידמ רתוי בתוכ התאו ,ןמזו ףסכ שרוד םיעיקשמה
לש תוירחאה רסוח .תואיצמל הרושק אלו דחא ףא תניינעמ אלש תיקסע תינכות גניקאפ
םהל ןיאש םישנאל דיקפת ירה הז ,יקסע חותיפ - הזה םטמוטמה חנומהו םיקסעה ישנא
םג .םינוילימ םיווש היהנש רמאש ,תועקשה קנבמ יקסע חותיפ להנמ יתשגפ .תושעל המ
".קסעב הטילשה לע רתוול יל יאדכ המלו חיוורנ הפיא יל ריבסהל עדי אל אוה
?העובה תומ םע רדסב םצעב לכהש ריהצמ ,םלוכ ומכ ,התא םג זא
עומשל ,הרטיגל .ימצעל ןמז יל שי ,ונתוא דירטהל וקיספה םיעיקשמהשכ ,וישכע"
תומוקמ ודיספהש ,תירבה תוצראבו לארשיב ,ילש םירבח ליבשב חמש אל ינא .הקיזומ
קסעתמ ינא וכלה םהש זאמ ,בוטש המ .יונפ ןמז ןומה יל שי בושש םלה תצק הז .הדובע
העצה לכל בישקא אלש רמוא אל הז .םירבד ינממ הצורש םלועה לכב אלו ימצעב בוש
".בוש ,םיב חונל ןמז ונל שי וישכע .בורקב ויהיש בשוח אל לבא ...היהתש

טוידיאל עוגר ךירדמ

,ימרכ דורמנו יררה השאי .םירטוזה ויפתוש ינשל םג ןווכתמ אוה "ונל" רמוא רהסשכ
,דחיב טעמ אל םיבבותסמ םה ."הקיתעמה ריעה" - ילארשיה סקאסלוקס תא ליעפמש
,ינוחטבה ןגלבה הפ ליחתהש זאמ .םוקאווב תצק ינא וישכע" .סקאס לש ה'רבחה
םג יל שי .רתויו םינש שמח רבכ ןאכ םיאצמנש ולא םה וראשנש םידיחיה םיאקירמאה
".דדוב לייח ןאכ יתייהשכו תשרב יתשגפש םילארשי םירבח המכ
וא ,תילארשי תוברת אל .הפ אל התא וליאכ םצעב לבא ,םינש רשע הפ יח התא
.םירגרובמה ףידעמ לבא ,בוט לוכאל ךמצעל תושרהל לוכי התא ...הקיזומה
דוהב היימינפב יתדמלשכ ,זיטייאב יתינקש הנישמ לש קסיד יל שיש יל המדנ ?הקיזומ"
ןאכ םלוכ .יתוא תשגרמ אל איה .תילארשיה תוברתב ןיינעתמ שממ אל ינא .ןורשה
המ לכוא ינא .הפ םכל שיש רייארפה תוברת ,םירחא לש תורדגה יפל םמצע תא םירידגמ
ןאכ דיחיה ינא המל .סדלנודקמ היהיש זא סדלנודקמ הז םאו .יל םיעטש המו יל אבש
"?הדובע םוקמב םינש המכ לש תודבע לע םותחל אלש חטב ,םוקמ םושל רהממ אלש
םינוב ונחנא" .דובעל קיספמ אל סקאס ירוחאמש ,עוגרה ךא ןמושמה ,יקסעה עונמה
תרכמנה ,תשרב רואל האצוה ךרוצל םינותנ יסיסב לש הרקי תכרעמ) םינכת עונמ וישכע
אבאו אמא םגש ,שומישל םניחב ותוא ןתינו" ,רהס זירכמ ",(םירלוד יפלאב תרכשומ וא
ונחנא הז ללגב .םלוכל החותפ אל איה םא תשר אל איה תשרה .םירתא תונבל ולכוי
לע דיחיה יניצרה םויאה ,החותפו תישפוח הלעפה תכרעמ) סקונילב הז תא םיחתפמ
".(טנרטניא יתרשל הלעפהה תוכרעמ קושב טפוסורקימ
?תיטסילטיפקה היגולואידיאה תא תצק דגונ אל הז
תא רכומ יתייה םא .יל שורד הז יכ הז תא הנוב ינא אליממ ?םלועל תונבל אל המל"
םישמתשמ םישנא תוארל לוק היהי ,הככ .תוריש תתלו יארחא תויהל ךירצ יתייה ,הז
אל ינא .עדימ לש תישפוח המירזב ןימאמ םג ינא לבא ,טסילטיפק ינא .ילש םירבדב
.'דוד סנזיב' ינא .םיסוס רחוס אל ינא .תונכותב רחס לש סנזיבל סנכיהל הצור
םה .םיפרוטמ םיריחמ וצר םילארשיה סקונילה יתנכתמ יכ ,היבטלב בשוי ונלש תנכתמה
שדוח תחקלו טקיורפ לע עובש דובעל הצור ינא' ,םתוא ןיבמ ינאו ,םירמוא םצעב
םהמ יתלביקו הרומת ילב ימצע לע יתחקלש םיטקיורפ ויהש רמול לוכי קר ינא .'שפוח
םיתנכת דואמ טעמ .קוחצ םמצעמ תושעל םידחפמ םה לבא .םהילע יל ומלישש ולאמ רתוי
".הדובע תעשל רלוד םיעבש םיווש תמאב
?דוע המו
המכ חקיישו ,ונכרדב ,טאל ,דבל ותוא השענ עיקשמ אצמנ אל םאו - יל שיש ןויערה"
הרדס איצוהלו ,רעונל רכומ םש רבכ אוהש ,SchoolSucks תא תחקל הז - חקייש םינש
ןוכיתב ,םייניבה תביטחב וזכרתיש ,'ל טוידיאה ךירדמ' ןונגסב םיכירדמ לש
{עדימה לכ תא ונתיי םיכירדמה .'גלוקבו
לכ .תיכוניחה םיבשחמה תשר יבאשמ לש ליעי לוצינ ,קיתעהל ךיא ,םייוליב ,תורוחב
יכה הלאה םישקה םינמזה תא רובעל לכויש .ולאה תודסומה דחאל עיגמש ימל רסחש המ
".רשפאש Mellow

תורוחבל רשקב

המ ררבל ןמזה עיגה ,רפסה תיב דגנ תיטסילטיפק תונדרמו זיטסקיס רבכ םא ,תמאבו
.לורנקורהו םימסה ,סקסה לש תושינב הרוק
ףשוח ",קוטסדוו לביטספמ רמוחה לכ לע עדימ ףוסיא לש ,ילש טקיורפ לע דבוע ינא"
רבדה יל הארנ הז .ואידיווהמ זוחא םירשעו וידואהמ זוחא םיעברא רבכ יל שי" .רהס
דע ררחושש המ .רפסה תיבל תוקתעומ תודובעו הרטיגל םיוות ףוסיא ירחא ,יעבט יכה
םיריש המכ קר שי קוטסדוו ךותמ ישפוח תונקל רשפאש המב .םולכ הז לביטספהמ םויה
,תימשר וציפה סקירדנה ימי'ג לש הז תא .םלש טס הנגינ הקהל לכ לבא ,הקהל לכמ
לכ תא ואיצוה אל םלועמ תורחא תוקהלו ימה לבא .ולש םיקסיד ינש תונקל לוכי התאו
.קוטסדווב ושע ןהש המ
,קוטסדוו לש רמוחה לכל השיג להקל תונתונ אל םיטילקתה תורבח המל יל רורב אל"
הרטמה .המבה לע ויהש םירובידה לכ תא הצוחה תוכרוע ןה ,והשמ תוררחשמ ןהשכ םגו
רוכמל ידכ אל .קוטסדווב הנגונש הקיזומה לש זוחא האמל עיגהל איה שדחה רתאה לש
תורבח ,םינרפסהש לבחו ,הירדנסכלא לש היירפסה ומכ הז .הירוטסיהה ליבשב ,התוא
תוריציב םירטוז םיפתוש םה ונלש קורה ירוביג .םמצעב הז תא םישוע אל ,םיטילקתה
זא .זוחא 15 קר ול שי "Let it Be"ב םגש ולש רפסב בתכ ינטרקמ לופ .םמצע םהלש
טילחתש םיטילקת תורבחב םיאשנתמ םילהנמ לש הרובח וז ,םיניינועמ םה םא וליפא
.להקל ררחושת הקיזומ וזיא
םוישו ,םש התיהש הקד לכ לש תויטאריפ תוטלקה שיש רורב ,לביטספ היה הזש ללגב"
םירושיקו קוטסדווב היהש המ לכ לש האלמ המישר ןתונ רתאה .שיגנ היהי לכה דחא
".םיגלטוב לע עדימל וא רמוחה תשיכרל
?םימסו .זיטסקיסהמ לורנקור ןאכ דע
םימס השוע אל ינא .יפיה אל חטב ינא לבא ,זיטסקיסה תוברתמ עפשומ ינאש ןוכנ"
םוקממ ץצורתהלב עובשה לכ תא םילבמ םילארשיה .דיחפמ יזטסקאש בשוח ינא .םישק
ןיבמ אל ינא .דנאקיווה לכ ץצורתהל ךישמהל םהל םימרוגש םימס םיחקול זאו ,םוקמל
הז ,םיבצעה .ןאכ עגרייש ,יצראה ליבומב םוילאו םישל ךירצ ,יתעדל .וזה תוברתה תא
.בושחל יל ורזעיש ,יתוא ועיגריש םירבד תושעל בהוא ינא .הפ אנוש יכה ינאש רבדה
םיחילצמ שממ אל םה ,עדוי התאו ,םימס הז וב םידקמתמ םהש המ לכש םירבח יל שי
".םייחב
.םויה לכ הקיזומו תיב ירועיש םע קר קסעתמ התאש יל דיגת לא
,יאנפ הברה יל היה תונורחאה םינשב ?דיגא ינאש הצור התא המ ,קוור ינא ,הארת"
דצמ .תורזומ ארונ םייחב ילש תורטמהש תובשוח ללכ ךרדב תוילארשי תורוחבש יתיליגו
הארנ לבא .ינשל דחאה םירמוא ןאכ םירגש םיאקירמאהש המ תמאב הז .תומיהדמ ןה ,ינש
ארונ םיאקירמאה ונחנא ,תמאב ,ילואו .תויניצ ארונ תוילארשיה תורוחבהש יל
".הז תא יל תורמוא ןה ןמזה לכ .םיביאנ

Gadi@Shimshon.net